S 6365629

ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

069892
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
99
465
68784
35
2830
69892

Your IP: 172.70.135.118
2022-12-01 04:36

คู่มือการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สิน วพบ.อุตรดิตถ์

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วพบ.อุตรดิตถ์

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปประจำไตรมาสที่ 4/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่2

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุ 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าใช้สอย 2565

ขออนุมัติพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดทำแผนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

รานงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเม.ย.-มิ.ย.64 ประจำไตรมาส 3

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล๒๐๐เตียง(หอพัก๒)และปรับปรุงทาสีอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล(อาคารเรียน๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์7รายการ

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ขอส่งรายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่1)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปผลเดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

รายงานผลเงินงบประมาณ-เงินนอกงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563

ขออนุมัติแผนพร้อมเผยแพร่แผนกฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

  1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2564

  2 หมวดค่าครุภัณฑ์ 2564

  3 งานปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง 2564

  4 หมวดค่าวัสดุ 2564

  5 ค่าใช้สอย 2564

  6 วัสดุสำนักงาน 2564

  7 วัสดุงานบ้านงานครัว 2564

  8 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 2564

  9 วัสดุก่อสร้าง 2564

  10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2564

  11 วัสดุการเกษตร 2564

  12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2564

  13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2564

  14 สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563-2564

520 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

519 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

518 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

517 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

516 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

515 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2563

Boromarajonani College of Nursing Uttaradit
New CINAHL Package