S 6365629

ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

028596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
47
406
27768
1440
2587
28596

Your IP: 172.69.62.73
2021-09-26 01:32

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเม.ย.-มิ.ย.64 ประจำไตรมาส 3

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล๒๐๐เตียง(หอพัก๒)และปรับปรุงทาสีอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล(อาคารเรียน๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์7รายการ

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ขอส่งรายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่1)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปผลเดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

รายงานผลเงินงบประมาณ-เงินนอกงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563

ขออนุมัติแผนพร้อมเผยแพร่แผนกฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

  1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2564

  2 หมวดค่าครุภัณฑ์ 2564

  3 งานปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง 2564

  4 หมวดค่าวัสดุ 2564

  5 ค่าใช้สอย 2564

  6 วัสดุสำนักงาน 2564

  7 วัสดุงานบ้านงานครัว 2564

  8 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 2564

  9 วัสดุก่อสร้าง 2564

  10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2564

  11 วัสดุการเกษตร 2564

  12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2564

  13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2564

  14 สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563-2564

520 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

519 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

518 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

517 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

516 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

515 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2563


Medline Complete @BCN Uttaradit
EPlogo Medline Complete @BCN Uttaradit :

Keyword Title Author