director16 10 66

ผศ.ดร.ดุจเดือน  เขียวเหลือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

GOBUT

149944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
178
1691
146311
4994
8543
149944

Your IP: 172.71.222.57
2024-06-23 09:16

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567

ร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมคลินิคชุมชนอบอุ่น

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที 1-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหริอข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2566 -ไตรมาส 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำไตรมาสที่ 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1/2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565

แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทการแพทย์ทั่วไป หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทค่าใช้สอย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุสำนักงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุการเกษตร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทวัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทค่าวัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัด สบช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน

ขออนุมัติพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สิน วพบ.อุตรดิตถ์

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วพบ.อุตรดิตถ์

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปประจำไตรมาสที่ 4/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่2

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุ 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าใช้สอย 2565

ขออนุมัติพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดทำแผนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

รานงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเม.ย.-มิ.ย.64 ประจำไตรมาส 3

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล๒๐๐เตียง(หอพัก๒)และปรับปรุงทาสีอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล(อาคารเรียน๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์7รายการ

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ขอส่งรายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่1)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปผลเดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

รายงานผลเงินงบประมาณ-เงินนอกงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563

ขออนุมัติแผนพร้อมเผยแพร่แผนกฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

  1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2564

  2 หมวดค่าครุภัณฑ์ 2564

  3 งานปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง 2564

  4 หมวดค่าวัสดุ 2564

  5 ค่าใช้สอย 2564

  6 วัสดุสำนักงาน 2564

  7 วัสดุงานบ้านงานครัว 2564

  8 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 2564

  9 วัสดุก่อสร้าง 2564

  10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2564

  11 วัสดุการเกษตร 2564

  12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2564

  13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2564

  14 สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563-2564

520 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

519 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

518 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

517 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

516 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

515 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2563

Boromarajonani College of Nursing Uttaradit
New CINAHL Package