ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

002226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
166
1176
819
2053
173
2226

Your IP: 162.158.79.10
2020-11-28 08:40

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563

ขออนุมัติแผนพร้อมเผยแพร่แผนกฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

  1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2564

  2 หมวดค่าครุภัณฑ์ 2564

  3 งานปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง 2564

  4 หมวดค่าวัสดุ 2564

  5 ค่าใช้สอย 2564

  6 วัสดุสำนักงาน 2564

  7 วัสดุงานบ้านงานครัว 2564

  8 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 2564

  9 วัสดุก่อสร้าง 2564

  10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2564

  11 วัสดุการเกษตร 2564

  12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2564

  13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2564

  14 สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 2564

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563-2564

520 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

519 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

518 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

517 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

516 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

515 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2563


Medline Complete @BCN Uttaradit
EPlogo Medline Complete @BCN Uttaradit :

Keyword Title Author