director16 10 66

ผศ.ดร.ดุจเดือน  เขียวเหลือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

GOBUT

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

“สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นที่ยอมรับในอาเซียน

            นิยามศัพท์

  • สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพ หมายถึง

๑. มีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมภารกิจ ๔ ด้าน คือ การผลิตบัณฑิตพยาบาล การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นชุมชน

๓. มีระบบการบริหารการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ

๔. บุคลากรขององค์กรมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถทางการศึกษาและมีผลงานทางวิชาการด้านสุขภาพ

๕. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

  • การสร้างเสริมสุขภาพ           หมายถึง กระบวนการที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุม ดูแล และพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
  • เป็นที่ยอมรับในอาเซียน หมายถึง

๑. บัณฑิตเป็นที่พึงปรารถนาจากสังคมทั้งในและต่างประเทศ

๒.  ผลงานวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ และระดับอาเซียน

พันธกิจของวิทยาลัย

          วิทยาลัยมี ๕ พันธกิจที่จะผลักดันไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ดังนี้

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

๒. บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

๓. ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำพาสู่สังคมสุขภาวะ

๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และรองรับระบบสุขภาพของชุมชน

๒. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

๓. ผลิตผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ

๔. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ปรัชญาของวิทยาลัย

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์เชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในด้านความคิด และบุคลิกภาพโดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาวิจัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

 

ค่านิยมร่วม                  :         กตัญญู รับผิดชอบ สามัคคี

เอกลักษณ์สถาบัน        :         สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

อัตลักษณ์บัณฑิต         :         บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล      :         ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

                                                                    (Nursing Health Promotion  Excellent Centers)