S 6365629

ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รุ่นที่ ๓๕ (พยบ.ชั้นปีที่ ๔ รหัส ๖๐)

รุ่นที่ ๓๖ (พยบ.ชั้นปีที่ ๓ รหัส ๖๑)

รุ่นที่ ๓๗ (พยบ.ชั้นปีที่ ๒ รหัส ๖๒)

รุ่นที่ ๓๘ (พยบ.ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๓)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐)

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

รุ่นที่ ๓ (รหัส ๖๓)


ระบบการจัดการศึกษา

หัวข้อ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

ระบบ

      ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคที่มีภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  การศึกษาภาคปกติใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจะสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  

การคิดหน่วยกิต

       ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย/อภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

       ภาคทดลองในห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

       ภาคปฏิบัติการพยาบาล  ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

       มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

       เป็นไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒

   
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หัวข้อ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

ปรัชญาและความสำคัญ

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มุ่งบริการสุขภาพแก่ประชาชนบนพื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Human Caring) หลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล มีวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อสร้างกรอบ ความคิดใหม่ๆ ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Sciences) และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้จากสภาพจริงด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ๑. มีความรอบรู้ในศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

     ๒. สามารถปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  โดยใช้ศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

     ๓. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป

     ๔. มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมีความเอื้ออาทร

     ๕. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล และเห็นคุณค่าการพยาบาล

     ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

     ๗. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ

     ๘.  มีทักษะการดำรงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง

     ๙. มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

     ๑๐. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง

     ๑๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร

     ๑๒. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

๓๐

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ

    ๒.๑ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

    ๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ

๙๘

๒๐

๗๘

 ๓.หมวดวิชาชีพเสรี        

รวม

๑๓๕


มาตรฐานผลการเรียนรู้
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา

๑.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๑.๓ สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม

๑.๔ แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและตนเอง

๑.๕ แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงส่วนรวมและสังคม

๑.๖ แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล

๒ ด้านความรู้

๒.๑ มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อื่นที่ส่งเสริมในทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ

๒.๓ มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศและปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ

๒.๔ มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล

๒.๕ มีความรู้และความเข้าใจการบริหารและการจัดการพยาบาล

๒.๖ มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

และสิทธิผู้ป่วย

๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และผู้รับสาร

มาตรฐานผลการเรียนรู้  (ต่อ)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๓ ด้านทักษะทางปัญญา

 ๓.๑ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ๓.๒ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้

๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ

๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

  ๔.๑ มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ๔.๒ สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย

  ๔.๓ สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น

  ๔.๔ แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๕.๑ สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการปฏิบัติงาน

  ๕.๒ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม

  ๕.๔ สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย

  ๖ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

  ๖.๑ สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  ๖.๒ สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  ๖.๓ ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  ๖.๔ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จำลองและในสถานการณ์จริง