ความเป็นมาของวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

 

          ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ   กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพแก่ท้องถิ่น  จึงได้เริ่มผลิตวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ประการที่หนึ่งเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ประการที่สองเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ดังกล่าว  และประการสุดท้ายคือเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

     

 

    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ ในปี พ.ศ.2551  กันยายน –ธันวาคม    และเผยแพร่ครั้งแรกในวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยการนำของอาจารย์ณัทกวี   ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   อุตรดิตถ์

 

 

           นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน     วารสารฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน โดยเฉพาะ อาจารย์วาสนา มั่งคั่ง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนปัจจุบัน  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของวารสารฯ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินจัดทำวารสารฯ ด้วยดีเสมอมา

 

 

 

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล    Thai-Journal Citation Index        (TCI )   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555    และขึ้นอยู่ในฐานข้อมูล TCI    เป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558   ปัจจุบันวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นวารสารที่ขึ้นชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูล Thai -Journal Citation Index ( TCI ) กลุ่มที่ 1  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  และอยู่ในระยะพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI)

          ขึ้นสู่ปีที่ 10 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ  มีกองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการทั้งในและนอกสถาบันมากกว่า 20 ท่าน เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  เป็นวารสารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน