กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal   [ ISSN: 0859-6808 ]


 

บรรณาธิการ ดร.ศศิธร ชิดนายี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ดร.วราภรณ์ ยศทวี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
กองบรรณาธิการ ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ทรงไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.กาญจนา พิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.วรรณวดี เนียมสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.อนัญญา คูอาริยะกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ดร.เสาวลักษณ์ เนตรชัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ดร.ปฐพร แสงเขียว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ดร.ดุจเดือน เขียวเหลือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์