ติดต่อเรา:             

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

          38/40  ถนนเจษฎาบดินทร์  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

          โทรศัพท์  +66 5583 0785 ต่อ 148

          journal@unc.ac.th

          http://www.unc.ac.th/bcnu/journal

 

 

Contact Us:          

          Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit

          38/40  Chetsada Bodin Rd., Tha It, Muang, Uttaradit, 53000  Thailand

          Tel: +66 5583 0785 ext. 148

          journal@unc.ac.th

          http://www.unc.ac.th/bcnu/journal