วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการบริการวิชาการจากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น จึงได้ผลิตวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ประการที่หนึ่งเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ประการที่สองเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ดังกล่าว  และประการสุดท้ายคือเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน่ี อุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูล   ASEAN Citation Index (ACI)

 

 

♦  ISSN 0859-6808 (Print)    –  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 –  ปัจจุบัน

♦ ISSN 2651-0936 (Online)   –  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit

38/40  Chetsada Bodin Rd., Tha It, Muang, Uttaradit, 53000  Thailand

Tel: +66 5583 0785 ext. 148

journal@unc.ac.th

https://www.unc.ac.th/bcnu/index.php/journal

ISSN 0859-6808 (Print)             ISSN 2651-0936 (Online)