วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 )

Boromarajonani  College  of Nursing,  Uttaradit  Volume 9  No.2 ( July – December 2017)เอกสารบทความ