วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์    เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพแก่ท้องถิ่น จึงได้เริ่มผลิตวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  เพื่อ 1.  เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  2. เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ดังกล่าว  และ ประการสุดท้าย  เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ

 


 

 

 

            

Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit

38/40  Chetsada Bodin Rd., Tha It, Muang, Uttaradit, 53000  Thailand

Tel: +66 5583 0785 ext. 148

journal@unc.ac.th

https://www.unc.ac.th/bcnu/index.php/journal

Print ISSN:  0859- 6808