แหล่งค้นคว้างานวิจัยฉบับเต็ม

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http://kb.psu.ac.th/psukb/

CUIR at Chulalongkorn University

https://cuir.car.chula.ac.th/

Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช."

https://dric.nrct.go.th/index.php?/Index

Google Scholar

https://scholar.google.co.th/